هدف انجمن ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی و آموزشی بین متخصصان علوم مرتبط با طب انتقال خون و ارتقاء سطح بینش و دانش طب انتقال خون در جامعه کشور می باشد

شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧

کاهش مصرف خون و استفاده از روش های مناسب برای تصحیح آنمی و برقراری هموستاز باعث بهبود پیش آگهی بیماران می شود.

انجام آزمایش غربالگری آنتی بادی در طی دوران بارداری باعث آگاهی پزشک از آنتی بادی های غیر منتظره، کاهش مرگ ومیر مادر ان و بهبود پیش اگهی نوزادان می شود.

گزارش اولین ژن تراپی موفق برای بیماری تالاسمی در ایران

لینک های مرتبط