هدف انجمن ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی و آموزشی بین متخصصان علوم مرتبط با طب انتقال خون و ارتقاء سطح بینش و دانش طب انتقال خون در جامعه کشور می باشد

پنج شنبه ٢٧ مرداد ١٤٠١

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

انتقال خون در کنگره آزمایشگاه و بالین - مدیریت خون بیمار

لینک های مرتبط