هدف انجمن ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی و آموزشی بین متخصصان علوم مرتبط با طب انتقال خون و ارتقاء سطح بینش و دانش طب انتقال خون در جامعه کشور می باشد

چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

انتقال خون در کنگره آزمایشگاه و بالین - مدیریت خون بیمار

کاهش مصرف خون و استفاده از روش های مناسب برای تصحیح آنمی و برقراری هموستاز باعث بهبود پیش آگهی بیماران می شود.

لینک های مرتبط